संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

डाउनलोड

प्रेस बिज्ञप्ति (२०७७-२-९)

Press Council Nepal

खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगिताको लागि दरखास्त फाराम

Press Council Nepal

कार्यक्षमताको मूल्याङकनद्वारा हुने बढुवाको दरखास्त फाराम

Press Council Nepal

पुनरावलोकनसहितको वर्गीकरण नतिजा

Press Council Nepal

पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ (पहिलो संशोधन २०७६)