संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np
उजुरीका लागि इमेल:
pcnmediamonitoring@gmail.com complaint@presscouncilnepal.gov.np
सम्पर्क फोन:
+977-1-5915354

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

डाउनलोड

प्रेस बिज्ञप्ति (२०७७-२-९)

पुनरावलोकनसहितको वर्गीकरण नतिजा

Press Council Nepal

पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ (पहिलो संशोधन २०७६)

अनलाइन सूचीकरणका लागि दिइने निवेदनको नमूना :

Press Council Nepal

पत्रपत्रिका बर्गीकरणका लागि फारामहरू

Press Council Nepal

आ.व. २०७२/०७३ र २०७३/०७४ पत्रपत्रिका बर्गीकरणको नतिजा

Press Council Nepal

आचारसंहितासम्बन्धी उजुरीको नमूना