संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np
उजुरीका लागि इमेल:
pcnmediamonitoring@gmail.com complaint@presscouncilnepal.gov.np
सम्पर्क फोन:
+977-1-5915354

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

डाउनलोड

प्रेस बिज्ञप्ति (२०७७-२-९)

Press Council Nepal

खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगिताको लागि दरखास्त फाराम

Press Council Nepal

कार्यक्षमताको मूल्याङकनद्वारा हुने बढुवाको दरखास्त फाराम

Press Council Nepal

पुनरावलोकनसहितको वर्गीकरण नतिजा

Press Council Nepal

पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ (पहिलो संशोधन २०७६)