संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

निर्देशिका

Press Council Nepal

महिला उत्तरदायी सञ्चार निर्देशिका, २०७६

Press Council Nepal

खर्च निर्देशिका – २०७५

Press Council Nepal

बालमैत्री सञ्चार निर्देशिका–२०७३

Press Council Nepal

अपाङ्गतामैत्री सञ्चार निर्देशिका – २०७३