संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np
उजुरीका लागि इमेल:
pcnmediamonitoring@gmail.com complaint@presscouncilnepal.gov.np
सम्पर्क फोन:
+977-1-4112678

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

वितरण संपरीक्षण शाखा

Press Council Nepal
Press Council Nepal

पत्रपत्रिका बर्गीकरणका लागि फारामहरू

Press Council Nepal