संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np
उजुरीका लागि इमेल:
pcnmediamonitoring@gmail.com complaint@presscouncilnepal.gov.np
सम्पर्क फोन:
+977-1-5915354

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

प्रविधि, अभिलेख तथा प्रेस समन्वय शाखा

Press Council Nepal

पत्रपत्रिकाको अभिलेख अद्यावधिक गराउनेसम्बन्धी जरुरी सूचना