संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np
उजुरीका लागि इमेल:
pcnmediamonitoring@gmail.com complaint@presscouncilnepal.gov.np
सम्पर्क फोन:
+977-1-5915354

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

ऐन/नियम

Press Council Nepal

प्रेस काउन्सिल नेपाल खरिद विनियमावली, २०६५

Press Council Nepal

प्रेस काउन्सिल आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०५७

Press Council Nepal

प्रेस काउन्सिल कर्मचारी विनियमावली, २०७९

Press Council Nepal

मिडिया विकास कोष नीति, २०५२ (सातौँ परिमार्जन – २०७७)

Press Council Nepal
Press Council Nepal

प्रेस काउन्सिल कर्मचारी विनियमावली, २०७६

Press Council Nepal

प्रेस काउन्सिल ऐन, २०७५ (मस्यौदा)

Press Council Nepal
Press Council Nepal

मिडिया विकास कोष नीति (परिमार्जन – २०६६)

Press Council Nepal
Press Council Nepal

सूचना तथा संचार प्रबिधि नीति २०७२