संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

ऐन/नियम

Press Council Nepal
Press Council Nepal

प्रेस काउन्सिल कर्मचारी विनियमावली, २०७६

Press Council Nepal

प्रेस काउन्सिल ऐन, २०७५ (मस्यौदा)

Press Council Nepal
Press Council Nepal

मिडिया विकास कोष नीति (परिमार्जन – २०६६)

Press Council Nepal
Press Council Nepal

सूचना तथा संचार प्रबिधि नीति २०७२

Press Council Nepal

प्रेस काउन्सिल कार्यब्यबस्था नियमावली २०४९

Press Council Nepal

प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८