संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np
उजुरीका लागि इमेल:
pcnmediamonitoring@gmail.com complaint@presscouncilnepal.gov.np
सम्पर्क फोन:
+977-1-5915354

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

Press Council Nepal

आ.व. २०७४/०७५ को बार्षिक प्रगति

Press Council Nepal

आ.व. २०७३/०७४ को बार्षिक प्रगति