संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np
उजुरीका लागि इमेल:
pcnmediamonitoring@gmail.com complaint@presscouncilnepal.gov.np
सम्पर्क फोन:
+977-1-5915354

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

अन्य प्रतिवेदनहरु

प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षक/प्रशिक्षण कार्यक्रम

Press Council Nepal

भारत भ्रमणको प्रतिबेदन

Press Council Nepal

MOU Between Press Council Nepal and Press Council of Bangladesh