संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np
उजुरीका लागि इमेल:
pcnmediamonitoring@gmail.com complaint@presscouncilnepal.gov.np
सम्पर्क फोन:
+977-1-4112678

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

प्रशासन महाशाखा

Press Council Nepal

प्रशासन महाशाखाको बैठकका निर्णय

प्रशासन महाशाखाको बैठकका निर्णय