संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

Recruitment (पदपूर्ति)

रिक्त पदपूर्तिका लागि दरखास्त दर्ता गर्ने सूचना

सूचना

कार्यक्षमता मूल्यांकनको आधारमा हुने बढुवासम्बन्धी सूचना

खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगिताको विज्ञापन

Press Council Nepal

खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगिताको लागि दरखास्त फाराम

Press Council Nepal

कार्यक्षमताको मूल्याङकनद्वारा हुने बढुवाको दरखास्त फाराम

Press Council Nepal
Press Council Nepal
Press Council Nepal

नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिएको सूचना