संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np
उजुरीका लागि इमेल:
pcnmediamonitoring@gmail.com complaint@presscouncilnepal.gov.np
सम्पर्क फोन:
+977-1-5915354

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

Recruitment (पदपूर्ति)

बढुवासम्बन्धी सूचना

कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढुवा सिफारिस

Press Council Nepal

खुल्ला प्रतियोगिताका लागि दरखास्त फारम – २०७९/०८०

Press Council Nepal

बढुवाको दरखास्त फारम – २०७९/०८०