संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np
उजुरीका लागि इमेल:
pcnmediamonitoring@gmail.com complaint@presscouncilnepal.gov.np
सम्पर्क फोन:
+977-1-5915354

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

Recruitment (पदपूर्ति)

लेखा अधिकृत पदको लिखित परीक्षासम्बन्धी सूचना

खुला तथा समावेशी प्रतियाेगितात्मक लिखित परीक्षाकाे विज्ञापन

नियुक्तिपत्र लिन आउनेसम्बन्धी सूचना

बढुवासम्बन्धी सूचना

कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढुवा सिफारिस

Press Council Nepal

खुल्ला प्रतियोगिताका लागि दरखास्त फारम – २०७९/०८०

Press Council Nepal

बढुवाको दरखास्त फारम – २०७९/०८०