संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np
उजुरीका लागि इमेल:
pcnmediamonitoring@gmail.com complaint@presscouncilnepal.gov.np
सम्पर्क फोन:
+977-1-5915354

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

अनलाइन सञ्चार माध्यम अभिलेख तथा सूचीकरण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८

 

अनलाइन सञ्चार माध्यम अभिलेख तथा सूचीकरण मापदण्ड-2078 with 4th Amended final

 

Download View

प्रतिक्रिया :