संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np
उजुरीका लागि इमेल:
pcnmediamonitoring@gmail.com complaint@presscouncilnepal.gov.np
सम्पर्क फोन:
+977-1-4112678

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

कारवाही/अवज्ञाकारीको सूची

अवज्ञाकारी/कालोसूचीमा रहेका मिडियाहरू

अवज्ञाकारी/कालोसूचीमा रहेका संचारमाध्यमहरू – ०७७/७८

अवज्ञाकारी/कालोसूचीबाट हटाइएको

अवज्ञाकारी/कालोसूचीमा रहेका संचारमाध्यमहरू

अवज्ञाकारीको सूचीमा रहेका मिडियाहरु

Press Council Nepal

अवज्ञाकारीको सूचीमा रहेका मिडियाहरु