संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np
उजुरीका लागि इमेल:
pcnmediamonitoring@gmail.com complaint@presscouncilnepal.gov.np
सम्पर्क फोन:
+977-1-5915354

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७७/७८ को चौमासिक खर्च विवरण

Press Council Nepal

प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण २०७६

Press Council Nepal

विनियोजित बजेटको प्रगति विवरण दोस्रो चौमासिक २०७५

Press Council Nepal

दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिबेदन २०७३