संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७७/७८ को चौमासिक खर्च विवरण

Press Council Nepal

प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण २०७६

Press Council Nepal

विनियोजित बजेटको प्रगति विवरण दोस्रो चौमासिक २०७५

Press Council Nepal

दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिबेदन २०७३