संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

आचारसंहिता-२०६०

Press Council Nepal

पत्रकार आचारसंहिता–२०६० (संशोधित तथा परिमार्जित–२०६४)