संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np
उजुरीका लागि इमेल:
pcnmediamonitoring@gmail.com complaint@presscouncilnepal.gov.np
सम्पर्क फोन:
+977-1-5915354

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

प्रेस स्वतन्त्रता अनुगमन तथा मिडिया प्रवर्द्धन महाशाखा

Press Council Nepal

सूचना

मिडिया विकास कोषको सूचना

आ.व. २०७७/०७८ को पत्रपत्रिका वर्गीकरण नतिजा

पत्रपत्रिका मूल्याङ्कन विशेषज्ञको सूचि (Roster) अद्यावधिकको लागि आवेदन दिने सूचना

मिडिया विकास कोषको सूचना

महाशाखा बैठक

Press Council Nepal