संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np
उजुरीका लागि इमेल:
pcnmediamonitoring@gmail.com complaint@presscouncilnepal.gov.np
सम्पर्क फोन:
+977-1-4112678

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

प्रेस स्वतन्त्रता अनुगमन तथा मिडिया प्रवर्द्धन महाशाखा

पत्रपत्रिका मूल्याङ्कन विशेषज्ञको सूचि (Roster) अद्यावधिकको लागि आवेदन दिने सूचना

मिडिया विकास कोषको सूचना

महाशाखा बैठक

Press Council Nepal
Press Council Nepal
Press Council Nepal

पत्रपत्रिका बर्गीकरणका लागि फारामहरू

Press Council Nepal