संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np
उजुरीका लागि इमेल:
pcnmediamonitoring@gmail.com complaint@presscouncilnepal.gov.np
सम्पर्क फोन:
+977-1-5915354

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

नतिजा

आ.व. २०७७/०७८ को पत्रपत्रिका वर्गीकरण नतिजा

पुनरावलोकनसहितको वर्गीकरण नतिजा

Press Council Nepal

पुनरावलोकनसहितको वर्गीकरण नतिजा

Press Council Nepal

आ.व. २०७२/०७३ र २०७३/०७४ पत्रपत्रिका बर्गीकरणको नतिजा

Press Council Nepal

आ.व. २०७१।७२ को वर्गीकरण नतिजा प्रकाशन