संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np
उजुरीका लागि इमेल:
pcnmediamonitoring@gmail.com complaint@presscouncilnepal.gov.np
सम्पर्क फोन:
+977-1-4112678

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

नतिजा

पुनरावलोकनसहितको वर्गीकरण नतिजा

Press Council Nepal

पुनरावलोकनसहितको वर्गीकरण नतिजा

Press Council Nepal

आ.व. २०७२/०७३ र २०७३/०७४ पत्रपत्रिका बर्गीकरणको नतिजा

Press Council Nepal

नियुक्तिको लागि सिफारिश गरिएको सूचना

Press Council Nepal

लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

Press Council Nepal

आ.व. २०७१।७२ को वर्गीकरण नतिजा प्रकाशन

Press Council Nepal

पत्रपत्रिका बर्गिकरण नतिजा (२०६९-७० र २०७०-०७१)