संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np
उजुरीका लागि इमेल:
pcnmediamonitoring@gmail.com complaint@presscouncilnepal.gov.np
सम्पर्क फोन:
+977-1-5915354

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

प्रगति विवरण :

# Title Action
1 आ.व. २०७६/०७७ सालको वर्गीकरणका लागि प्राप्त पत्रपत्रिकाहरूको मूल्याङ्कन र वर्गीकरण नतिजा Download View
2 आ.व. २०७५/०७६ सालको वर्गीकरणका लागि प्राप्त पत्रपत्रिकाहरूको मूल्याङ्कन र वर्गीकरण नतिजा Download View
3 दोस्रो चौमासिक प्रगति समिक्षा – अपडेट २०७७.१२.२७ Download View
4 अर्धबार्षिक प्रगति समिक्षा – २०७७ पुष Download View
5 चौमासिक प्रगति समिक्षा – २०७७ कार्त्तिक Download View
6 आ.व. २०७६/२०७७ को वार्षिक प्रगति विवरण Download View
7 आ.व. २०७६/२०७७ को अर्धवार्षिक प्रगति विवरण Download View
8 दोस्रो चौमासिक प्रगति विवरण २०७६ Download View
9 प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण २०७६ Download View