संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np
उजुरीका लागि इमेल:
pcnmediamonitoring@gmail.com complaint@presscouncilnepal.gov.np
सम्पर्क फोन:
+977-1-4112678

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

वर्गीकरण नतिजामा पुनर्योग/पुनःमूल्याङ्कनको लागि निवेदन दिनेसम्बन्धी सूचना

प्रतिक्रिया :