संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np
उजुरीका लागि इमेल:
pcnmediamonitoring@gmail.com complaint@presscouncilnepal.gov.np
सम्पर्क फोन:
+977-1-5915354

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

आ. व. २०७५/०७६ र २०७६/०७७ को पत्रपत्रिका वर्गीकरणको नतिजा

pdfआ.व. २०७५/०७६ सालको वर्गीकरणका लागि प्राप्त पत्रपत्रिकाहरूको मूल्याङ्कन र वर्गीकरण नतिजा

Download View

क वर्ग – २३९
ख वर्ग – ४३१
ग वर्ग – १६३
घ वर्ग – ०
नियमित तर हुबहु र वर्ग कायम नभएका – ४५

 

pdfआ.व. २०७६/०७७ सालको वर्गीकरणका लागि प्राप्त पत्रपत्रिकाहरूको मूल्याङ्कन र वर्गीकरण नतिजा

Download View

क वर्ग – २३९
ख वर्ग – ४३१
ग वर्ग – १६३
घ वर्ग – ०
नियमित तर हुबहु र वर्ग कायम नभएका – ४५

प्रतिक्रिया :