संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np
उजुरीका लागि इमेल:
pcnmediamonitoring@gmail.com complaint@presscouncilnepal.gov.np
सम्पर्क फोन:
+977-1-4112678

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

पत्रपत्रिका मुल्याङ्कन विशेषज्ञको सूची अध्यावधिकको लागि आवेदन दिने सूचना

प्रतिक्रिया :