संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np
उजुरीका लागि इमेल:
pcnmediamonitoring@gmail.com complaint@presscouncilnepal.gov.np
सम्पर्क फोन:
+977-1-5915354

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

कार्यक्षमताको मूल्याङकनद्वारा हुने बढुवाको दरखास्त फाराम

pdfकार्यक्षमताको मूल्याङकनद्वारा हुने बढुवाको दरखास्त फाराम

प्रतिक्रिया :