संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np
उजुरीका लागि इमेल:
pcnmediamonitoring@gmail.com complaint@presscouncilnepal.gov.np
सम्पर्क फोन:
+977-1-5915354

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

अन्तिम नतिजा प्रकाशन तथा नियुक्तिका लागि सम्पर्क राख्न आउनेसम्बन्धी सूचना

प्रतिक्रिया :