संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np
उजुरीका लागि इमेल:
pcnmediamonitoring@gmail.com complaint@presscouncilnepal.gov.np
सम्पर्क फोन:
+977-1-5915354

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

Recruitment (पदपूर्ति)

नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिएको सूचना

Press Council Nepal
Press Council Nepal

नियुक्तिको लागि सिफारिश गरिएको सूचना

Press Council Nepal

लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

Press Council Nepal

लिखित परिक्षा सम्बन्धि सूचना

Press Council Nepal

करार सेवा कर्मचारी भर्नाको दरखास्त फारम

Press Council Nepal
Press Council Nepal
Press Council Nepal

करार सेवामा कर्मचारी भर्नासम्बन्धि सूचना

Press Council Nepal

अधिकृत (छैठौ) तहको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम