संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np
उजुरीका लागि इमेल:
pcnmediamonitoring@gmail.com complaint@presscouncilnepal.gov.np
सम्पर्क फोन:
+977-1-5915354

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

आ.व. २०७९/८० को साउन १ देखि वैशाख मसान्तसम्म प्रेस स्वतन्त्रता हनन र दुरुपयोगको अवस्था

प्रतिक्रिया :