संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np
उजुरीका लागि इमेल:
pcnmediamonitoring@gmail.com complaint@presscouncilnepal.gov.np
सम्पर्क फोन:
+977-1-5915354

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

अधिकृत स्तर, छैठौँ तह (अ.प्रा), लेखा अधिकृत पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम – २०७९/०८०

पाठ्यक्रम डाउनलोड गर्नुहोस् 

अधिकृत स्तर, छैठौँ तह (अ.प्रा), लेखा अधिकृत पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम – २०७९/०८०

Download View

प्रतिक्रिया :