संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np
उजुरीका लागि इमेल:
pcnmediamonitoring@gmail.com complaint@presscouncilnepal.gov.np
सम्पर्क फोन:
+977-1-5915354

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

खुला तथा समावेसी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन र बढुवासम्बन्धी सूचना

फारम डाउनलोड गर्नुहोस् 

खुल्ला प्रतियोगिताका लागि दरखास्त फारम – २०७९/०८०

Download View

 

बढुवाको दरखास्त फारम – २०७९/०८०

Download View

 

पाठ्यक्रम डाउनलोड गर्नुहोस् 

सहायक स्तर, चौथो तह (अ.प्रा), सहायक स्तर चौथो पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम  – २०७९/०८०

Download View

 

सहायक स्तर, पाँचौँ तह (अ.प्रा), सहायक स्तर पाँचौँ पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम – २०७९/०८०

Download View

 

अधिकृत स्तर, छैठौँ तह (अ.प्रा), अधिकृत पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम – २०७९/०८० 

Download View

 

अधिकृत स्तर, छैठौँ तह (अ.प्रा), लेखा अधिकृत पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम – २०७९/०८०

Download View

 

प्रतिक्रिया :