संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np
उजुरीका लागि इमेल:
pcnmediamonitoring@gmail.com complaint@presscouncilnepal.gov.np
सम्पर्क फोन:
+977-1-5915354

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

प्रवेश पत्र वितरण एवं लिखित परीक्षा कार्यक्रमसम्बन्धी सूचना

प्रवेश पत्र वितरण एवं लिखित परीक्षा कार्यक्रमसम्बन्धी सूचना

प्रतिक्रिया :