संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np
उजुरीका लागि इमेल:
pcnmediamonitoring@gmail.com complaint@presscouncilnepal.gov.np
सम्पर्क फोन:
+977-1-5915354

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

पत्रपत्रिका मूल्याङ्कन विशेषज्ञको सूचि (Roster) अध्यावधिकको लागि आवेदन दिने सूचना

प्रतिक्रिया :