संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np
उजुरीका लागि इमेल:
pcnmediamonitoring@gmail.com complaint@presscouncilnepal.gov.np
सम्पर्क फोन:
+977-1-5915354

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

सूचना

Press Council Nepal

पत्रपत्रिका प्रकाशकलाई सूचना

Press Council Nepal

आ.व. २०७०।०७१ को पत्रपत्रिका वर्गीकरणको नतिजा प्रकाशित

Press Council Nepal

आ.व. २०६९।०७० को पत्रपत्रिका वर्गीकरणको नतिजा प्रकाशित

Press Council Nepal

शिलवन्दी वोलपत्र आह्वानको सूचना

Press Council Nepal

सूचना !

Press Council Nepal

अनलाइन पत्रिका सूचिकरणको सूचना

Press Council Nepal

मिडिया विकास कोषको सूचना