संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np
उजुरीका लागि इमेल:
pcnmediamonitoring@gmail.com complaint@presscouncilnepal.gov.np
सम्पर्क फोन:
+977-1-4112678

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

डाउनलोड :

# Title Action
1 आ.व. २०७४/७५ सालको पत्रपत्रिका बर्गीकरणको पुनरावलोकनसहितको अन्तिम नतिजा Download View
2 खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगिताको लागि दरखास्त फाराम Download View
3 आ.व. २०७४/७५ सालको वर्गीकरणका लागि प्राप्त पत्रपत्रिकाहरूको मूल्याङ्कन र वर्गीकरण नतिजा Download View
4 पत्रपत्रिका वर्गीकरण फारम (साहित्यिक) Download View
5 पत्रपत्रिका वर्गीकरण फारम (स्थानीय) Download View
6 पत्रपत्रिका वर्गीकरण फारम (प्रदेश) Download View
7 पत्रपत्रिका वर्गीकरण फारम (राष्ट्रिय) Download View
8 काउन्सिलबाट सम्पादन हुने कार्यहरूको लागि चाहिने कागजातको विवरण (Check List) Download View
9 नागरिक वडापत्र Download View
10 अनलाइन सूचीकरण फारम Download View