संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np
उजुरीका लागि इमेल:
pcnmediamonitoring@gmail.com complaint@presscouncilnepal.gov.np
सम्पर्क फोन:
+977-1-5915354

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

डाउनलोड :

# Title Action
1 खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगिताको लागि दरखास्त फाराम Download View
2 अनलाइन सञ्चारमाध्यम सूचीकरण अद्यावधिकका लागि निवेदनको नमुना Download View
3 पत्रपत्रिका वर्गीकरण २०७६/०७७ को पुनरावलोकनसहितको नतिजा Download View
4 पत्रपत्रिका वर्गीकरण २०७५/०७६ को पुनरावलोकनसहितको नतिजा Download View
5 अनलाइन सूचीकरणसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ Download View
6 आ.व. २०७६/०७७ सालको वर्गीकरणका लागि प्राप्त पत्रपत्रिकाहरूको मूल्याङ्कन र वर्गीकरण नतिजा Download View
7 आ.व. २०७५/०७६ सालको वर्गीकरणका लागि प्राप्त पत्रपत्रिकाहरूको मूल्याङ्कन र वर्गीकरण नतिजा Download View
8 आ.व. २०७४/७५ सालको पत्रपत्रिका बर्गीकरणको पुनरावलोकनसहितको अन्तिम नतिजा Download View
9 आ.व. २०७४/७५ सालको वर्गीकरणका लागि प्राप्त पत्रपत्रिकाहरूको मूल्याङ्कन र वर्गीकरण नतिजा Download View
10 पत्रपत्रिका वर्गीकरण फारम (साहित्यिक) Download View
11 पत्रपत्रिका वर्गीकरण फारम (स्थानीय) Download View
12 पत्रपत्रिका वर्गीकरण फारम (प्रदेश) Download View
13 पत्रपत्रिका वर्गीकरण फारम (राष्ट्रिय) Download View
14 काउन्सिलबाट सम्पादन हुने कार्यहरूको लागि चाहिने कागजातको विवरण (Check List) Download View
15 नागरिक वडापत्र Download View
16 अनलाइन सूचीकरण फारम Download View