संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np
उजुरीका लागि इमेल:
pcnmediamonitoring@gmail.com complaint@presscouncilnepal.gov.np
सम्पर्क फोन:
+977-1-5915354

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

बालकृष्ण बस्नेत

सम्पर्क विवरण


  • ईमेल: pcnchairman@gmail.com
  • फोन: 9851027963