संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np

'स्वस्थ, स्वच्छ, स्वतन्त्त, मर्यादित पत्रकारिता मैत्री' प्रेस काउन्सिल नेपाल

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

ऐन/नियम

Press Council Nepal

प्रेस काउन्सिल कर्मचारी विनियमावली, २०७६

Press Council Nepal

मिडिया विकास कोष नीति (परिमार्जन – २०६६)

Press Council Nepal

सूचना तथा संचार प्रबिधि नीति २०७२

Press Council Nepal
Press Council Nepal

प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८